Programe de finantare

 • Despre noi

              De ce noi?

 • Legislatie

  Detalii despre programele de finantare si...

 • Blog

  Zona destinata utilizatorilor inregistrati.

 • Contact

  Completeaza formularul si vei fi contactat in cel mai scurt timp.

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Axa prioritară 1 – Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie

Domeniul major de intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM
Operaţiunea c): “Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe şi internaţionalizare” , lansată în data de 26 august 2011, înscrierea on-line şi depunerea proiectelor începând cu data de 12.09.2011, până la data de 26.11.2011, ora 9.00 Cerere propuneri de proiecte aici şi formulare .

Domeniul major de intervenţie 1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM
Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”
-Schema de finanţare – Investiţii de până la 1.075.000 de lei pentru IMM; Cerere propuneri de proiecteaici;
Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv pentru investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari„; Cerere propuneri de proiecteaici;

 

Axa Prioritară 2 – Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

Domeniul Major de Intervenţie 2.3 – Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare
Operaţiunea 2.3.1 – Sprijin pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovative; Cerere propuneri de proiecteaici;
Operaţiunea 2.3.2 – Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD; Cerere propuneri de proiecteaici.

 

Axa Prioritară 3 – Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor pentru sectoarele public şi privat

Domeniul Major de Intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”
Operaţiunea 3.2.2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar„; Cerere propuneri de proiecteaici.

 

Axa prioritară 4 – „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”

Domeniul Major de Intervenţie 4.1 „Energie eficientă şi durabilă „
Operaţiunea A – „Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice„; Cerere propuneri de proiecteaici.
Operaţiunea B – „Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului” (numai pentru proiecte de distributie); Cerere propuneri de proiecte aici.
Operaţiunea C – „Investiţii în instalaţii de desulfare a gazelor de ardere„; Cerere propuneri de proiecteaici.
Domeniul Major de Intervenţie 4.2 – „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”
Operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice, solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse regenerabile de energie„; Cerere propuneri de proiecteaici.
Domeniul Major de Intervenţie 4.3 – „Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”
Operaţiunea „Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene” – spre consultare

 

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi Anexe

 

Programul Operaţional Sectorial Transport

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Axa prioritară 1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu reţelele de transport ale UE
Axa priotară 2: Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem naţional de transport durabil
Axa prioritară 3: Modernizarea sectorului de transporturi în scopul creşterii protecţiei mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor
Axa prioritară 4: Asistenţă tehnică
Ghidul Solicitantului pentru axele prioritare 1-4
Corrigendum Ghidul Solicitantului
Cererea de finanţare aferentă axelor prioritare 1, 2 şi 3
Cerere de finanţare aferentă axei prioritare 4
Ghidul Solicitantului pentru DMI 2.3
Cererea de Finanţare DMI 2.3
Ghidul Solicitantului pentru DMI 2.4
Instrucţiuni Beneficiari

 

Programul Operaţional Sectorial de Mediu

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Axa Prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată; Cererea de finanţare
Axa Prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”
Domeniul Major de Intervenţie 1 “Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”; Cererea de finanţare
Domeniul Major de Intervenţie 2 „Reabilitarea zonelor poluate istoric
Axa prioritară 3 – Reducerea poluării şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice prin reabilitarea sistemelor de încălzire urbană, vizînd atingerea ţintelor de eficienţă energetică în zonele prioritare identificate; Cererea de finanţare
Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor de management pentru protecţia naturii
Cererea de finanţare
Axa Prioritară 5 – Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc; Cererea de finanţare

 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ghidul Solicitantului – Conditii Generale pentru proiectele de grant si strategice (varianta draft)

 

Programul Operaţional Regional

–––––––––––––––––––––––––––
Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-potenţiali poli de creştere

Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”
Operaţiunea „Centre urbane” şi Anexe
Corrigendum 1 – Operaţiunea „Centre urbane” şi Anexe
Operaţiunea „Poli de dezvoltare urbană” şi Anexe
Corrigendum 1 – Operaţiunea „Poli de dezvoltare urbană
Operaţiunea „Poli urbani de creştere” şi Anexe
Corrigendum 1 – Operaţiunea „Poli urbani de creştere

Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură” şi Anexe
Corrigendum laGhidul Solicitantuluipentru Axa prioritară 2
Corrigendum 2 laGhidul Solicitantuluipentru Axa prioritară 2

Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” şi Anexe
Corrigendum 1
Corrigendum 2
Corrigendum 3
Corrigendum 4
Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” , Anexe şi Notă
Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” şi Anexe
Corrigendum laGhidul Solicitantului pentru Domeniul 3.3
Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” şi Anexe

Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local

Domeniul major de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” şi Anexe
Domeniul major de intervenţie 4.2 – „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi” şi Anexe

Domeniul major de intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
Corrigendum 1, Corrigendum 2 şi Erată

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe
Domeniul major de intervenţie 5.2 – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică
Operaţiunea „Crearea centrelor Naţionale şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora
Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice
Operaţiunea „Promovarea brandului turistic naţional

Ghid practic Programul Operaţional Regional

 

Programul Operaţional Dezvoltarea Capacitatii Administrative

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Axa prioritară 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice

Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ
– operaţiunea: Strategii de dezvoltare locală şi Anexe
Domeniul Major de Intervenţie 1.3 – Imbunatatirea eficacitatii organizaţionale
– operaţiunea: Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică
– operaţiunea: Module de training (Ghidul Solicitantului)şi Anexe
Corrigendum 1
Corrigendum 2
– operaţiunea: Revizuire de structuri şi implementare de instrumente moderne
Anexa 1 – Contract de finanţare
Anexa 2 – Cerere de finanţare
Anexa 3: Grila de verificare a conformităţilor administrative şi a eligibilităţii
Anexa 4 – Grilă criterii de evaluare
Anexa 5 – Formulare
Corrigendum 1
– operaţiunea: Module de pregatire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltare de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.
Anexa 1: Contract de finanţare
Anexa 2: Cerere de finanţare
Anexa 3: Grila de verificare a conformităţilor administrative şi a eligibilităţii
Anexa 4: Grila de evaluare
Anexa 5:Formulare
Corrigendum 1
Corrigendum 2

Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor

Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare
– operaţiunea: Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare
Domeniul Major de Intervenţie 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor
– operaţiunea: Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice
– operaţiunea: Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management,inclusiv ISO şi EMAS

 

Programul de Cooperare România-Bulgaria

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Ghidul Solicitantului pentru Programul de Cooperare România-Bulgaria
Anexe
Corrigendum sesiunea a doua de cereri de proiecte
Corrigendum 2

 

Programul de Cooperare Trnsfrontalieră România-Serbia

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Axa Prioritară 1: Dezvoltare economică şi soclială (draft)
Axa Prioritară 2: Mediul şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă (draft)
Axa Prioritară 3: Promovarea activităţilor „people to people” (draft)

 

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ghidul Solicitantului (draft, limba engleză)
Apel de proiecte
Anexe

 

SEO